• Головна
  • 27.07.2015. Повідомлення про виникнення особливої інформації. Прийняття рішення про викуп власних акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального типу)

27.07.2015. Повідомлення про виникнення особливої інформації. Прийняття рішення про викуп власних акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального типу)

І. Загальні відомості

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТБАНК", код за ЄДРПОУ 37176171, місцезнаходження 04114, м.Київ, вул.Вишгородська, буд.45/2, Лiтера "А", тел./факс (044)237-03-45, e-mail: oyaremenko@smartbank.kiev.ua, веб-сайт  http:// smartbank.kiev.ua/content/osobliva-nformac-ya 

Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів інтервального типу)

II. Текст повідомлення

Позачерговими Загальними зборами учасників ПУАТ «СМАРТБАНК», надалi по тексту «Банк», прийнято рiшення (Протокол №2 вiд 28.07.2015р.) здійснити викуп власних акцiй у акцiонерiв – фiзичних та юридичних осiб, згiдно з Перелiком акцiонерiв, що складений станом на 20 липня 2015 року.

Перiод викупу – з 03 серпня 2015 року по 01 липня 2016 року. Строк подачi заяв на викуп належних акцiонерам акцiй з 03 серпня 2015 року по 14 серпня 2015 року. Акцiонери особисто подають письмовi заяви за адресою: 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 45/2, літера «А» в примiщеннi ПУАТ «СМАРТБАНК» з 9.30 до 17.00 годин кожного робочого дня, або поштовим листом на адресу Банку: 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 45/2, літера «А», ПУАТ «СМАРТБАНК». 

Банк проводить розрахунок з акцiонерами на пiдставi укладених з акцiонерами, якi вчасно подали заяви на викуп, угод купiвлi-продажу акцiй, та пiсля переходу до Банку прав власностi на вiдповiдну кiлькiсть акцiй (зарахування акцiй на рахунок Банку в цiнних паперах).

Акцiї викуповуються з метою їх подальшого перепродажу. Цiна викупу встановлена на рiвнi 10,00 грн.(десять грн. 00 коп.) за 1 (одну) просту iменну акцiю вiдповiдно до її ринкової вартостi, що визначена незалежним оцiнювачем, та затверджена рiшенням Наглядової ради Банку (протокол 22 вiд 13 липня 2015 року).

Номiнальна вартiсть однiєї акцiї становить 1000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 копiйок) та перевищує її ринкову вартiсть. 

Прибуток на одну акцiю за рiчною фiнансовою звiтнiстю 2014 року, який передував датi прийняття рiшення про викуп акцiй, становить 0,30 грн. (нуль гривень 30 копійок). 

Пiдлягають викупу простi iменнi акцiї бездокументарної форми iснування. Максимальна кiлькiсть акцiй, що викуповується – 55 000 штук, що становить 18,33 % статутного капiталу.

Станом на 24 липня 2015 року Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТАР-ПОЛІС» володіє 120 000 простих іменних акцій, що складає 40% статутного капіталу ПУАТ «СМАРТБАНК».

Станом на дату прийняття рiшення про викуп акцiй ПУАТ «СМАРТБАНК» не володiє iнформацiєю про викуп акцiй у посадових осiб товариства. Банк не володiє ранiше викупленими простими iменними акцiями власної емiсiї. 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 20 грудня 2011 року № 550/1/11, дата видачi – 04 листопада 2014 року, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

.

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

В.о. Голови Правлiння Терент’єв Д.Р., 28.07.2015р.


Дякуємо за запитання!

Дуже скоро ми прочитаємо його і дамо
розгорнуту відповідь

Ваша заявка прийнята

Дуже скоро ми прочитаємо її та надамо
Вам відповідьПередзвоніть мені

Час дзвінка: