• Головна
  • 30.04.2015_ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації

30.04.2015_ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)

І. Загальні відомості

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТБАНК", код за ЄДРПОУ 37176171, місцезнаходження 04107, м.Київ, вул.Лук'янiвська, буд.1, Лiтера "А", тел./факс (044)237-03-45, e-mail: oyaremenko@smartbank.kiev.ua, веб-сайт  http:// smartbank.kiev.ua/news 

Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУАТ «СМАРТБАНК» (надалi по тексту «Банк») прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 24 квiтня 2015 року) достроково припинити повноваження членiв Спостережної ради:

Голови Спостережної ради - Федотова Сергiя Володимировича (не надав згоду на розкриття паспортних даних), часткою у статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 18.08.2014 по 24.04.2015рр.

Члена Спостережної ради - Сiгорських Сергiя Володимировича (не надав згоду на розкриття паспортних даних), володiє 27500 простих iменних акцiй (9,1667% у статутному капiталi Банку), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 18.08.2014 по 24.04.2015рр.

Члена Спостережної ради - Багатько Юлiї Едуардiвни (не надала згоду на розкриття паспортних даних), володiє 27500 простих iменних акцiй (9,1667% у статутному капiталi Банку), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 18.08.2014 по 24.04.2015рр.

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУАТ «СМАРТБАНК» (надалi по тексту «Банк») прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 24 квiтня 2015 року) до складу Наглядової Ради обрати:

Голову Наглядової ради - Федотова Сергiя Володимировича (не надав згоду на розкриття паспортних даних), часткою у статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Протягом останнiх пяти рокiв обiймав посади: Заступник Голови Правлiння банку, Голова Правлiння банку, Голова Спостережної ради. Обраний на строк 3 роки або дострокового припинення повноважень.

Члена Наглядової ради - Сiгорських Сергiя Володимировича (не надав згоду на розкриття паспортних даних), володiє 27500 простих iменних акцiй (9,1667% у статутному капiталi Банку), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх пяти рокiв обiймав посаду директор з розвитку, член Спостережної ради. Обраний на строк 3 роки або дострокового припинення повноважень.

Члена Наглядової ради - Багатько Юлiю Едуардiвну (не надала згоди на розкриття паспортних даних), володiє 27500 простих iменних акцiй (9,1667% у статутному капiталi Банку), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх пяти рокiв обiймала посади заступника та Першого заступника Голови Правлiння банку, член Правлiння банку, члена Спостережної ради. Обрана на строк 3 роки або дострокового припинення повноважень.

Члена Наглядової ради - REGALASIG PLUS SRL (ТОВ Регаласiг Плюс), юридична особа, зареєстрована за законодавством Румунiї, номер реєстрацiї юридичної особи в країнi її мiсцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) 32678142, в особi уповноваженої особи – Моснега Євгенiя (MOSNEAGA EUGENIU), громадянин Румунiї, паспорт серiї РЕ ROU № 051020971 виданий 05.10.2011р.(дiйсний до 05.10.2016р.) органом IASI., ТОВ Регаласiг Плюс часткою в статутному капiталi Банку не володiє. Уповноважена особа Моснега Євгенiй часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо займаних посад не надана.

Члена Наглядової ради - Laurentiu BUJDOVEANU (Лауренциу Буждовеану)-не надав згоду на розкриття паспортних даних, часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх пяти рокiв обiймав посади консультант з економiчних питань, директор товариства. Обраний на строк 3 роки або дострокового припинення повноважень. Член наглядової ради ТОВ Регаласiг Плюс обраний на строк 3 роки або дострокового припинення повноважень.

Змiни у персональному складi вiдбуваються згiдно ЗУ "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

В.о. Голови Правлiння Терент’єв Д.Р., 27.04.2015р.

 

Повідомлення опубліковане у «Відомості Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку» 81 (2085) від 29.04.2015р.


Дякуємо за запитання!

Дуже скоро ми прочитаємо його і дамо
розгорнуту відповідь

Ваша заявка прийнята

Дуже скоро ми прочитаємо її та надамо
Вам відповідьПередзвоніть мені

Час дзвінка: