• Головна
  • 30.04.2015р. Повідомлення про виникнення особливої інформації

30.04.2015р. Повідомлення про виникнення особливої інформації

І. Загальні відомості

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТБАНК", код за ЄДРПОУ 37176171, місцезнаходження 04107, м.Київ, вул.Лук'янiвська, буд.1, Лiтера "А", тел./факс (044)237-03-45 (044) 237-03-45, e-mail: oyaremenko@ smartbank.kiev.ua, веб-сайт  http://smartbank.kiev.ua/news 

Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

II. Текст повідомлення

Рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУАТ "СМАРТБАНК" (Протокол № 1 вiд 24.04.2015р) прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу ПУАТ "СМАРТБАНК" на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу.
Рiшення про розмiщення: Приватне розмiщення 100 000 (Сто тисяч) штук простих iменних акцiй ПУАТ «СМАРТБАНК», номiнальна вартiсть однiєї штуки 1 000,00 грн.(Одна тисяча грн..00 коп), загальна номiнальна вартiсть 100 000 000,00грн (Сто мiльйонiв грн.00 коп).

Статутний капiтал збiльшується на 100 000 000,00 грн.(Сто мiльйонiв грн.00 коп.) шляхом додаткового випуску акцiй. Номiнальна вартiсть акцiй – 1000,00 грн.(Одна тисяча грн.00 коп). Цiна розмiщення – 1000,00 грн.(Одна тисяча грн.00 коп)- визначена незалежним оцiнювачем згiдно законодавства України та затверджена Протоколом Спостережної ради № 7 вiд 17.03.2015р.
Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, загальної суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) Банку, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу Банку на дату прийняття цього рiшення складає 133,33%.

Простi iменнi акцiї надають їх власникам право на отримання частини прибутку Банку у виглядi дивiдендiв, на участь в управлiннi Банком, на отримання частини майна Банку або вартостi частини майна Банку у разi його лiквiдацiї, отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Банку та iншi права, передбаченi дiючим законодавством, що регулює питання створення, дiяльностi та припинення акцiонерних товариств.

Спосiб оплати цiнних паперiв - оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами шляхом перерахування коштiв на рахунок  ПУАТ "СМАРТБАНК".

100% вiд загального обсягу залучених ресурсiв вiд розмiщення акцiй буде направлено на забезпечення фiнансової стiйкостi та здiйснення поточної дiяльностi Банку.

Рiшення про збiльшення статутного капiталу банку прийняте акцiонерами Банку. Розмiщення акцiй банку буде проводитись виключно серед акцiонерiв банку, зазначених в Реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв ПУАТ "СМАРТБАНК", складеному станом на 20.04.2015. Iнформацiя щодо акцiонерiв, якi планують придбати акцiї, що розмiщуються, та щодо кiлькостi цiнних паперiв, яка планується ними придбати, вiдсутня.

Можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачається.

Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї – Банк бере на себе зобов’язання не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення акцiй, для покриття своїх збиткiв вiд господарської дiяльностi.

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

В.о. Голови Правлiння Терент’єв Д.Р., 27.04.2015р.

 

Повідомлення опубліковане у «Відомості Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 81 (2085)  від 29.04.2015р.


Дякуємо за запитання!

Дуже скоро ми прочитаємо його і дамо
розгорнуту відповідь

Ваша заявка прийнята

Дуже скоро ми прочитаємо її та надамо
Вам відповідьПередзвоніть мені

Час дзвінка: