• Головна
  • Тарифи на розрахунково-касове обслуговування ФО

Тарифи на розрахунково-касове обслуговування ФО

Тарифи чинні з 01 січня 2016 року

Назва операції/послуги Порядок та умови оплати Тариф
  І  Тарифи у національній валюті
1  Відкриття /закриття   обслуговування  поточних рахунків в національній валюті
1.1 Відкриття поточного рахунку в національній валюті (мультивалютний) Сплачується в день відкриття рахунку 30 грн., без ПДВ
1.2 Відкриття поточного рахунку при відкритті депозитного рахунку  за ініціативою банку   Не тарифікується
1.4 Закриття поточного рахунку у національній валюті (мультивалютний) Сплачується в день закриття рахунку 30 грн., без ПДВ
1.5 Закриття поточного рахунку за ініціативою банку   Не тарифікується
1.6 Надання довідок про наявність поточного рахунку, за письмовою заявою Клієнта Сплачується перед оформленням за кожен примірник 50 грн., без ПДВ
1.7 Надання інших довідок, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням за письмовою заявою Клієнта Сплачується перед оформленням за кожен примірник 100 грн., без ПДВ
1.8 Надання довідки про відсутність заборгованості за кредитами  за письмовою заявою Клієнта Сплачується перед оформленням за кожен примірник 60 грн., в т.ч. ПДВ 
1.9 Надання довідки про стан заборгованості за кредитами, рух коштів за кредитними рахунками  за письмовою заявою Клієнта Сплачується перед оформленням за кожен примірник 60 грн., в т.ч. ПДВ 
1.10 Надання виписки по рахунку    Не тарифікується
1.11 Надання виписки по рахунку за поточний рік за письмовою заявою Клієнта Сплачується перед оформленням за кожен примірник 70 грн., без ПДВ 
1.12 Надання виписки по рахунку за минулий календарний рік  і більше за письмовою заявою Клієнта Сплачується перед оформленням за кожен примірник 150 грн., без ПДВ 
1.13 Оформлення довіреності на розпорядження рахунками** Сплачується на момент проведення операції за одну довіреність  60 грн., в т.ч. ПДВ 
2 Платежі у національній валюті:
2.1 Безготівкове зарахування коштів з інших банків на поточний рахунок клієнта   Не тарифікується
2.2 Безготівкове зарахування коштів на рахунок клієнта в межах ПУАТ"СМАРТБАНК"   Не тарифікується
2.4 Перерахування коштів з поточного рахунку в безготівковій формі на рахунки в інші банки згідно платіжного доручення, оформленного на паперовому носії Сплачується на момент проведення операції шляхом списання коштів з поточного рахунку 0,5% від суми платежу,
 min  5 грн.  max 500 грн.,
без ПДВ
2.5 Оформлення платіжного доручення на прохання клієнта ( за 1 доручення) Сплачується на момент проведення операції 12 грн., без ПДВ 
3 Касові операції у національній валюті:
3.1 Внесення готівкових коштів в національній валюті на власний поточний рахунок   Не тарифікується
3.2 Приймання платежів від фізичних осіб в касу банку без відкриття рахунку з наступним перерахуванням  (без укладання договору) Сплачується на момент проведення операції   0,5%  від суми, min 5 грн.,
max 500 грн. без ПДВ  за один платіж
3.3 Видача готівкових коштів в національній валюті з поточного рахунку (при безготівковому зарахуванні коштів) Сплачується на момент проведення операції до 50 000,00 - 1% від суми,                     без ПДВ
від 50 000,01 - 0,5% від суми,                   без ПДВ
3.4 Видача готівкових коштів  В т.ч.  Депозит, що були внесені готівкою в національній валюті  через каси ПУАТ «СМАРТБАНК»   Не тарифікується
3.5 Комісія за зняття з поточних рахунків фізичних осіб-резидентів готівкових коштів в національній валюті в касах банку, які надійшли на поточний рахунок в безготівковій формі в межах отриманого кредиту в ПУАТ «СМАРТБАНК»   Не тарифікується
3.6 Комісія за надання дублікатів касових, розрахункових та інших документів, які зберігаються в архіві за письмовою заявою Клієнта Сплачується перед оформленням                        50 грн., без ПДВ
3.7 Уточнення реквізитів платежу, розслідування по платежах (за письмовою заявою Клієнта)  Сплачується на момент проведення операції 50 грн., Без ПДВ.
3.8 Тестування, обробка (упаковка) купюр без здачі їх в касу банку  Сплачується на момент проведення операції 24,00 грн.,  в т.ч ПДВ 
4 Програмно-технічний комплекс дистанційного обслуговування електронних платежів в системі            "Клієнт-Банк":
4.1 Підключення до системи Клієнт-Банку одного поточного рахунку Сплачується на момент проведення операції 60 грн., без ПДВ 
4.2 Перегенерація ключа доступу до поточного рахунку фізичної особи за письмовою заявою Клієнта Сплачується на момент проведення операції 60 грн., в т.ч. ПДВ 
4.3 Комісія за виконання операцій з переказу коштів за допомогою системи Клієнт-Банк* Сплачується щомісячно в останній день місяця шляхом списання коштів з поточного рахунку 60 грн. в місяць, без ПДВ
4.4 Виконання платіжного доручення в національній валюті, переданого за допомогою системи Клієнт-Банк Сплачується на момент проведення операції 3 грн., без ПДВ
5 Інші послуги:
5.1 Плата  за відправку виписок та інших документів засобами спецзв'язку:
- поштою
- засобами спецзв'язку
Сплачується перед оформленням за один пакет документів 48 грн., в т.ч. ПДВ 
5.2 Комісія за зберігання цінностей  в сховищі Банку (незалежно від ваги) Сплачується на момент укладання договору термін зберігання до 10 днів включно - 100 грн., в т.ч. ПДВ
термін зберігання від 10- до 20 днів включно,  150 грн., в т.ч. ПДВ
термін зберігання від 20 - до 30 днів включно,  200 грн., в т.ч. ПДВ
  ІІ Тарифи у іноземній валюті:
1  Відкриття /закриття   обслуговування  поточних рахунків  в іноземній валюті
1.1 Відкриття поточного рахунку за ініціативою банку при відкритті депозитного рахунку   Не тарифікується
1.2 Ведення поточного рахуну  в іноземній валюті    Не тарифікується
1.3 Закриття поточного рахунку за ініціативою банку   Не тарифікується
1.4 Надання довідки про наявність рахунку в іноземній валюті, стан та обіг коштів за письмовою заявою Клієнта Сплачується перед оформленням за один примірник 50 грн., без ПДВ
1.5 Надання інших довідок, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням за письмовою заявою Клієнта Сплачується перед оформленням за один примірник 100 грн. Без ПДВ
1.6 Надання виписки по рахунку   Не тарифікується
1.7 Надання  виписки по рахунку за поточний рік за письмовою заявою Клієнта Сплачується перед оформленням за один примірник 70 грн., без ПДВ 
1.8 Надання  виписки по рахунку за минулий календарний рік  і більше за письмовою заявою Клієнта Сплачується перед оформленням за один примірник 150 грн., без ПДВ
2 Платежі в іноземній валюті:
2.1 Безготівкове зарахування коштів на рахунок клієнта   Не тарифікується
2.4 Переказ коштів з поточних рахункі в ноземній валюті або без відкриття за межі України, та на власні рахунки в інших банках України,   Сплачується на момент проведення операції в грн. за курсом НБУ на дату здійснення
 Комісія Банків нерезидентів стягується у валюті здійсненого переказу.
Перекази в USD, 0,15%  від суми, min 20 USD max 100 USD,
без ПДВ
Перекази в EUR,  0,5% від суми, min 25 EUR max 100 EUR,
 без ПДВ
Перекази в RUB, 0,15% від суми, min 200 RUB max 2500 RUB,
без ПДВ
2.5 Купівля безготівкової іноземної валюти*** Сплачується на момент проведення операції в грн. за курсом угоди  USD - 0,3% від суми,
(на договірних умовах від 0,1% до 0,3%), без ПДВ
2.6    Конверсія  безготівкової іноземної валюти   EUR - 0,3% від суми,
(на договірних умовах від 0,1% до 0,3%), без ПДВ
2.7 Продаж безготівкової іноземної валюти  RUB - 0,3% від суми,
(на договірних умовах від 0,1% до 0,3%), без ПДВ
2.8 Уточнення умов переказу Клієнта, в т.ч. по запиту банку-кореспондента Сплачується на момент проведення операції в грн. за курсом НБУ на дату здійснення  50 USD за одну операцію + комісії банків-кореспондентів. Без ПДВ
2.9 Надання  SWIFT-повідомлення в день здійснення операції за 1 повідомлення 50 грн., без ПДВ
2.10 Надання копії SWIFT-повідомлення за письмовою заявою Клієнта Сплачується на момент проведення операції в грн. за курсом НБУ на дату здійснення  100 грн., без ПДВ
2.11 Розслідування по платежах, відправлених з Банку за письмовою заявою Клієнта: 20 USD, за один платіж, без ПДВ (запит протягом місяця після здійснення платежу)
50 USD, за один платіж, без ПДВ (запит більше місяця після здійснення платежу)
2.12 Оформлення платіжного доручення в іноземній валюті  на прохання клієнта    (за 1 доручення) Сплачується на момент проведення операції  100 грн., без ПДВ
2.13 Оформлення заяви на купівлю або продаж іноземної валюти  на прохання клієнта (за 1 заяву) Сплачується на момент проведення операції  40 грн., без ПДВ
3 Касові операції в іноземній валюті:
3.1 Внесення готівкових коштів в іноземній валюті на власний поточний рахунок   Не тарифікується
3.2 Видача готівкових коштів в іноземній валюті з поточного рахунку (при безготівковому зарахуванні коштів) Сплачується на момент проведення операції в грн. за курсом НБУ на дату здійснення  від 0,01 по 99 999,99 - 1% від суми,                     без ПДВ
від 100 000,00  і більше - 0,5% від суми,                   без ПДВ
3.3 Видача готівкових коштів  В т.ч.  Депозит, що були внесені готівкою в інземній валюті  через каси ПУАТ «СМАРТБАНК»   Не тарифікується
3.4 Прийом купюр, які втратили основні ознаки платоспроможності (забруднені, навмисно пошкоджені, розірвані і склеєні, залиті, обпалені). Сплачується на момент проведення операції в грн. за курсом НБУ на дату здійснення  10 % від суми,  без ПДВ

Дякуємо за запитання!

Дуже скоро ми прочитаємо його і дамо
розгорнуту відповідь

Ваша заявка прийнята

Дуже скоро ми прочитаємо її та надамо
Вам відповідьПередзвоніть мені

Час дзвінка: